شما اینجا هستید :

صفحه اصلي > کودکان > مشخصات کودک 

مشخصات کودک

;کودکان گلدکیدز | مبینا.ر

مبینا.ر

مبینا از نظر توانمندی در سطح کودکان بهنجار قرار دارد. مبینا میخواهد خدای فیزیک جهان شود. اولویت تحصیلی وی رشته ریاضی میباشد