شما اینجا هستید :

صفحه اصلي > کودکان > مشخصات کودک 

مشخصات کودک

;کودکان گلدکیدز | مهدی.ک

مهدی.ک

آزمودني در مقياس هوش كلي در گروه افراد بهنجار و متوسط جامعه قرار ميگيرد. از افراد صادق و رو راست خوشش مي آيد.آرزو داردماشين داشته باشد، در آينده دوست دارد پليس بشود به هنر نقاشي و ورزش فوتبال و شنا نيز علاقمندمي باشد